Transformational Healing

Mijn Healings hebben veel verschillende namen gehad, het begon jaren geleden met ‘Reiki’. Al snel is dat veranderd naar ‘Healing’, omdat ik meer deed dan alleen energie geven, zoals in een reguliere Reiki sessie. Na het leren van nieuwe technieken, ben ik de naam ‘Reconnective Chakra Healing’ gaan gebruiken, omdat de Healing zich richtte op de chakra’s en ik mensen voornamelijk opnieuw verbond (reconnect) met hun hart. Toen ik voelde dat deze naam niet voldoende meer was, heb ik het veranderd naar ‘Multi Dimensional Healing’, zoals mijn lerares het noemde. Maar ook dit voelde niet helemaal goed…

Vanmorgen heb ik duidelijke guidance ontvangen dat het ‘Transformational Healing’ moet zijn, en dat de focus vooral ligt op “heal the Healer”. Ik ben hier om diegenen die al op hun pad van dienstbaarheid (‘path of service’) zijn, maar hulp nodig hebben om door blokkades heen te breken die hen ervan weerhouden echt in hun kracht te gaan staan, te helpen, ondersteuning te bieden en verder te ontwaken. Dit kan door hen opnieuw te verbinden met hun hart, het opschonen van niet-functionele patronen, het her-activeren en uitlijnen van de chakra’s, het verwijderen van enige donkere energieën of wat er dan ook nodig is om hun volle potentieel te bereiken.

De sessies zijn gechanneld, vol vertrouwen dat datgene wat doorkomt in het moment precies datgene is wat er nodig is. Dit maakt elke sessie uniek, waardoor het lastig is te beschrijven hoe een sessie eruit ziet. Meestal is het een combinatie van werken op en om het lichaam, terwijl jij zit, het gebruik van mijn handen om de chakra’s energie te geven, te activeren, op te schonen en uit te lijnen, het gebruik van geluiden om frequenties aan te veranderen, gechannelde boodschappen om het proces uit te leggen en de Healing te ondersteunen en het toestaan van alles wat er doorheen moet komen om gezien, gehoord, gevoeld of ervaren te worden.

Als je voelt dat je klaar bent om te stralen, maar dat er iets is wat je tegenhoudt, dan is deze Healing voor jou. Zelfs als je je niet bewust bent van jouw ‘pad van dienstbaarheid’, deze Healing zal je er brengen. Want ongeacht hoe de sessie eruit ziet, er vindt altijd een transformatie plaats en het zal je precies datgene geven wat je nodig hebt!

Ben je er klaar voor?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Transformational Healing

My Healings have had many names, it started with ‘Reiki’ years ago. Soon that changed into ‘Healing’ as what I did was more than giving energy as you’re supposed to do in a regular Reiki session. After learning new techniques, I changed it into ‘Reconnective Chakra Healings’ at I was working with the chakras and mainly reconnecting people back to their hearts. When that didn’t feel sufficient anymore, I changed it to ‘Multi Dimensional Healing’, as that was the name my teacher used for it. But still it didn’t feel right…

This morning I received clear guidance: it should be ‘Transformational Healing’ and the main focus is to “heal the Healer”. I am here to help, support and awaken further the ones that are already on their path of service, but need help to break through the blockages that prevent them from fully stepping into their power. This can be through reconnecting them to their hearts, clearing out dysfunctional patterns, reactivating and realigning the chakras, removing any dark energies or anything else that is needed to reach their full potential.

The sessions are channeled, in full trust that whatever comes through in the moment is exactly what is needed. This makes every session unique, which makes it hard to explain how a session looks like. Most of the times it’s a combination of working on and around the body while you are seated, using my hands to energise, activate, clear and realign the chakras, using sounds to shift frequencies, channeling messages to explain the process and support the Healing and allowing anything that needs to come through to be seen, heared, felt or experienced.

If you feel you are ready to shine, but something is holding you back, this Healing is for you. Even when you’re not aware of your ‘path of service’, this Healing will take you there. As no matter how the session looks like, there’s always a transformation and it will bring you exactly what you need!

Are you ready?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.